Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
63 posty 466 komentarzy

POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.

LOWPORO - Uwolnieni w 2012r. z prywatnego, niewolniczego systemu przez Paradygmat Raport (OPPT) oraz Proklamację z 2014r. i Dekret z 2015r. Suwerena-Narodu Polskiego, bojkotujmy, ignorujmy wszystkie nielegalne organy władz świeckich i kościelnych ! wojdabejda.

NIE DAJMY SIĘ ZASTRASZAĆ I NĘKAĆ PRZEZ PRYWATNE "SĄDY " !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Każde wejście do firmy handlowej np. “sądu” i podanie nazwiska oznacza wejście na statek handlowy, gdzie wg prawa morskiego jesteśmy traktowani jak towar a nie jako osoba naturalna, żyjąca.

 Łowicz, 08.01.2016r.

 

Drodzy Rodacy !

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do stosowania poniższego wzoru żądania celem obrony przed prywatnymi firmami handlowymi występującymi pod fałszywą nazwą “ sądów” : rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, administracyjnych, wojskowych itp.

Cały świat jest jednym olbrzymim przedsiębiorstwem ! Nie ma "instytucji publicznych", nie ma "państwa"; nie ma "Państwa", ani "społeczności", ani "miasta",... są tylko firmy !

Każde wejście do firmy handlowej np. “sądu”  i podanie nazwiska oznacza wejście na statek handlowy, gdzie wg prawa morskiego jesteśmy traktowani jak towar a nie jako osoba fizyczna, żyjąca - człowiek. Jesteśmy traktowani gorzej niż niewolnicy w dawnym Rzymie! Właściciel niewolnika w dawnym Rzymie zapewniał dach nad głową i wyżywienie a my musimy na to zapracować i na dodatek odprowadzać haracze do skarbca władzy Trójkorony ( Watykan, Waszyngton, Londyn).

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/125309,koniec-teatru-iluzji-z-watykanem-na-czele

Według prawa handlowego dla ważności jakichkolwiek transakcji konieczne jest podpisanie umowy. Nikt z nas nie zawierał umowy z  prywatnymi firmami-korporacjami, stwarzającymi iluzję państwa- symulującymi państwo a działającymi wg prawa morskiego, które traktuje nas jako korporacje do wyzysku, martwe dusze pozbawione praw ludzkich.

Wszyscy szefowie firm  i ich pracownicy odpowiadają osobiście, prywatnie, własnym majątkiem za wszystkie szkody wyrządzane osobom żyjącym, choć uznanym przez prawo morskie za martwe.

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Bielawa, 08.01.2016r.

 

Teresa K……

ul. L…………...

Bielawa 58-260

 

Waldemar Kuś

                                              Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy

                         

Żądanie

natychmiastowego zaprzestania nękania nielegalną korespondencją i zastraszania karami oraz wymuszania stawiennictwa na rozprawie: sygn. akt IC 1309/15

  

Zwracam się do Pana i Pana pomocników  jako osób fizycznych odpowiadających  prywatnie za łamanie praw człowieka, zwracam się do Pana jako szefa prywatnej firmy handlowej : “Sąd Okręgowy w Świdnicy”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.22268057 (wypis UPIK w załączeniu).

                                          Oświadczenie

Oświadczam, że nie podpisywałam  żadnej umowy handlowej z Pana prywatną firmą handlową: “Sąd Okręgowy w Świdnicy”, zarejestrowaną w UPIK w Waszyngtonie pod nr.22268057. Każda umowa według reguł prawa handlowego wymaga oryginalnych podpisów wszystkich stron, podmiotów prawnych do jej uprawomocnienia. Obciążanie mnie kwotą 300 złotych za niestawiennictwo na “rozprawie” jako “świadek” i groźba następnych kar w wysokości 5000 złotych, łącznie z groźbą  przymusowego  doprowadzenia mnie do Waszej prywatnej firmy handlowej, jest prawnie nieważne ! Podlega ściganiu z całą surowością prawa międzynarodowego  i międzynarodowej taryfy odszkodowawczej ustalonej w walucie Euro.

Zostałam uwolniona od światowego prywatnego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele  poprzez “Paradygmat Report” z 25.12.2012r.,  oraz na mocy Proklamacji Suwerena-Narodu Polskiego z 02.11.2014r. i Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego z 02.04.2015r.

www.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

 

Oto poniżej jako dowód treść nielegalnej korespondencji od Pana prywatnej firmy handlowej, bez ważnego czytelnego podpisu "sędziego", co jest niezgodne nawet z Waszym talmudycznym prawem, korespondencji naruszającej moje prawa jakoosoby naturalnej, nie zaginionej na dalekich morzach, nie martwej “osoby prawnej”, bez praw ludzkich wg prawa morskiego stosowanego przez Pana firmę handlową, symulującą instytucję “państwa”, cytat:


“Zgodnie z przepisami art.139 §1 kodeksu postępowania cywilnego w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w art. poprzedzających tj. osobiście bądź do rąk dorosłego domownika, administracji domu, dozorcy, sołtysowi, osobie upoważnionej do odbioru pism w miejscu pracy, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. “Prawo pocztowe”, należy złożyć w placówce pocztowej  tego operatora a doręczane w inny sposób -w urzędzie właściwej gminy ,umieszczając zawiadomienie o  tym w drzwiach mieszkania  adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej  ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 7 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu ,czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Na wniosek strony postępowania Teresa K. zostala wezwana na rozprawę w dniu 3 grudnia 2015r. celem przesłuchania w charakterze świadka. Teresa K. nie stawiła się na rozprawie zaś wezwania nie odebrała pomimio 2-krotnego jej awizowania, czyli pozostawienia zawiadomienia o piśmie przez operatora pocztowego. Wezwanie to należy w świetle przytoczonego wyżej przepisu art.139 §1 kpc  uważać za doręczone .W myśl przepisu art. 274 §1 kodeksu postępowania cywilnego za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skarze świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. Zgodnie z art.163 §1 kpc, jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie 5 tys. złotych. Wobec niestawiennictwa świadka na rozprawie bez usprawiedliwienia, na mocy powołanych wyżej przepisów orzeczono jak w sentencji.”

Pan i Pana pomocnicy przesyłacie do mnie nielegalną korespondencję, co godzi w moje prawa człowieka. Najsurowiej zabronione i karalne jest  dostarczanie uznanych przez rezolucję ONZ A/RES/56/83, z dnia 28 stycznia 2002r., artykuł 9, za nielegalne, wszelkich przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką handlową, wygasłą z dniem 25.12.2012r.

Pan i Pana pomocnicy  pomimo, że nie posiadacie legitymacji państwowych, to z pełną świadomością odgrywacie przede mną i moimi Rodakami  rolę sędziów, tworzycie iluzję państwa !  Stosujecie nielegalne prawo narzucone  przez okupacyjne władze na terenie należnym, zgodnie z prawem naturalnym, do mnie jako Suwerena i całego Narodu Polskiego-Suwerena !

Nie chronią Was od 01.09.2013r. żadne immunitety !

Na mocy dokumentu Papieża Franciszka “motu proprio”, odpowiadacie prywatnie swoim majątkiem do trzeciego pokolenia włącznie, za działalność na szkodę ludzkości. Oto link do dokumentu “motu proprio”

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm

Przysługuje mi odszkodowanie według  międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka z wyszczególnionych poniżej zarzutów :

2. Groźba użycia środków przymusu - w zależności od indywidualnego przypadku

 € 3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt

3. Brak osobistego prawnie  uwierzytelnionego podpisu - każdy przypadek,

   € 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt

6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach itp.

  € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie.

7. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe -

  € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

16.Fałszerstwo stanu osobowego - każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim

17.Dyskryminacja, przymus lub rasizm - każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 €

22.Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu -  € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt

23.Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych  prawidłowo państwowymi ustawami , bez  suwerennej legitymacji  jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.

24.Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  "urzędnika państwowego" ,  € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt

30.Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

47. Łamanie praw człowieka - naruszenie godności ludzkiej, wbrew  z rezolucji ONZ 217 A  i / lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

€ 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt

48.Pogwałcenie prawa międzynarodowego - IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) - traktat prawa międzynarodowego ratyfikowany  przez RFN w 1973 roku! € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.

51.Bezprawne wnioski o ukaranie / represje  prawa, € 50.000 ryczałt,  € 300.000 ryczałt

59. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,

61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt.  

64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem.

€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt

Tłumaczenie międzynarodowej taryfy w linku:

http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127505,nie-ma-panstw-sa-tylko-prywatne-firmy-do-wyzysku

 

Żądamnatychmiastowego zaprzestania nękania mnie nielegalną korespondencją i zastraszania karami oraz wymuszania stawiennictwa na rozprawie:

sygn. akt IC 1309/15 !


Żądam od Pana jako szefa prywatnej firmy handlowej niezwłocznej decyzji cofnięcia bezprawnie narzuconej kary 300 złotych.


Żądam od pana jako osoby prywatnej, odpowiadającej osobiście własnym majątkiem za działania na szkodę ludzkości, za działania na moją szkodę, odszkodowania w wysokości 10 000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych) przekazem pocztowym,  w terminie do 20 stycznia 2016r.

Zlekceważenie moich żądań skutkować będzie podjęciem dalszych kroków prawnych.  

                              Teresa z domu .............                                                                       

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_suche.cgi


  UPIK® Datensatz - L

L

Eingetragener Firmenname

SAD OKREGOWY W SWIDNICY

 

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

 

L

D-U-N-S® Nummer

422268057

L

Geschäftssitz

Ul. Grunwaldzki 14

L

Postleitzahl

58-100

L

Postalische Stadt

Swidnica

 

Land

Poland

W

Länder-Code

616

 

Postfachnummer

 
 

Postfach Stadt

 

L

Telefon Nummer

748518300

 

Fax Nummer

 
 

Name Hauptverantwortlicher

 

W

Tätigkeit (SIC)

0175

KOMENTARZE

 • Komentarz nieustraszonej, lekarki medycyny naturalnej, demaskatorki upadłego systemu.
  cytat"Ten "fan wolności" skoro nie chce nic wiedzieć o "prawie morskim" to albo udaje przygłupa albo/i jest agentem pustynnych zbójów grabiących świat z ich pirackim "prawem morskim" na matce Ziemi !

  W końcu, kiedy to lichwiarskie "prawo" ugryzło się samo w swój ogon i musiało ogłosić swą upadłość, to żadne zastraszanie sióstr i nie tylko mitomanami od "zbawienia" przez żydowskiego bożka wojny i handlu nic tu już nie wskóra, a raczej potwierdza doniosłość ujawnienia Prawdy o prostackich papierowych trikach talmudycznego "prawa morskiego", wywodzącego się conajmniej z czasów cesarstwa rzymskiego i dołożonego do niego "prawa kanonicznego" wymyślonego sobie przez watykańskich kolonizatorów po to, żeby ludzie w to ślepo wierzyli oraz dawali się bez protestów golić, strzyc i zabijać !

  Drzwi z papierowych "praw" dla "niewolników" zostały wyważone i dlatego też satanistyczni wyznawcy kultu mamony z władzą nad całym światem dla przebranych dostają szału próbując rozpaczliwie piórem zatrzymać wiatry Historii !

  Macie przerąbane trole i zdrajcy i wasze wszelkie mendia straszące malowanymi diabłami też już trafia szlag !"
 • Obędziemy się bez twej obłudnej "życzliwości" Trolu: "fan wolności" !
  Nieustraszona komentuje:

  Te pustynne świry i ich klakierzy nic innego od wieków nie bredzą, tylko to, że zawsze chcą "dobrze" czy "życzliwie" za pomocą klechów- jahwistycznych złodziei i sadystów i co by się zgadzało do pełnego i właściwego zrozumienia z uzupełnieniem intencji tej obłudnej "dobroci", bo chodzi tu tylko i wyłącznie o "dobro" odwiecznego pasożytniczego i bezkarnego życia wśród ludzi tworzących i pracujących w zgodzie z prawami natury.

  Ten papierowy system przy konfrontacji jest jak diabeł, który wcale nie jest taki straszny, jak go malują. Jak widać, to właśnie system najbardziej obawia się tego, że jego papierowy tygrys stał się bezzębny, bo na koronne dowody rejestracji handlowych wszelkich jego niepaństwowych czyli prywatnych geszeftów łącznie z "sądowymi" system kokietuje jak stara kurwa błazeńsko "zbawieniem" przez podstępnych handlowców- papierzy i biskupów w myckach i których zły czar dla wielu już prysnął i nadal będzie pękać jak mydlane bańki !

  Ahoj trolu ! Obędziemy się bez twej obłudnej "życzliwości"! Spływaj na dalekie i wysokie morza na pirackim statku na conajmniej siedem lat, bo wtedy "prawo morskie" uzna cię za martwego, chociaż duszy i tak nie masz !
 • Dobry sposób na sądowych gangsterów !
  Gratulujemy, Pani Teresie i wszystkim Polakom doświadczającym takiego osaczania, zdania egaminu z dochodzenia do świadomości, przy okazji lektury pisma-żądania.

  Złożenie podpisu pod takim żądaniem jest uwolnieniem swojej duszy i ciała, przy jednoczesnym pełnym otwarciu się na działanie energii kwantowej Serca, na działanie ENERGII-BOGA STWÓRCY !

  Nie ma innej opcji na sądowych gangsterów, oszustów jak wyłożenie im PRAWDY o nich samych, o czym doskonale wiedzą a przed nami odgrywają teatr iluzji, obłudy, fałszu, wyzysku bez listości i bez granic pod fałszywymi hasłami praworządności !!!
 • BLOKADA KORESPONDENCJI KLUCZEM W OBRONIE KONIECZNEJ !!!
  Nielegalne przepisy, w tym " Prawo pocztowe", ustanowione przez żydowskiego okupanta w 2012r., ustanowione przez nielegalny, uzurpatorski Parlament (Sejm i Senat), łącznie z PIS Jarosława Kalksteina-pseudonim Kaczyński, wskazują wyraźnie na totalne osaczanie Polaków, którzy próbowaliby wyłamywać się z pod ich talmudycznej jurysdykcji !

  Ta fałszywa gra na scenie polityczno-religijnej została zdemaskowana !

  Polacy już znają swoich wrogów i dołączają do milionów Rodaków bojkotujących okupanta w sposób pokojowy !

  Kluczem w obronie koniecznej jest nieodbieranie korespondencji od prywatnych firm handlowych symulujacych instytucje państwowe !

  Nie odbieranie korespondencji od nielegalnych instytucji, firm- Korporacji, których upadek ogłoszony został 25.12.2012r.

  http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/127193,blokada-korespondencji-kluczem-w-obronie-koniecznej
 • Komentarz Grzegorza / Słowianina
  A cóz to za ,,Fan wolnosci,, ??? Wyskakuje jak filip z konopii broniac obludnych Klekociarzy na czele z Paposem Franczesca ,który pod postacia skromnego Jezuity ukrywa obludna ,brudna i smierdzaca Dusze,i z butami z których sloma wystaje glosi naiwnym ,,Moherowym Beretom i innym owieczka jakies banialuki aby zwiesc ich dusze.

  Nastepny obronca popranców ,którzy pod postacia krzyza i rózanca prowokuja do wojen ,zniszczenia i wyzysku calej planety.

  Won opasle wieprze w sukienkach po kostki na pustynie do swoich odwiecznc ziem z których przybyliscie,tam poogradzac was dac wam szczepionki w póldupki i zatrute jedzenie wraz z woda i smugami chemtrials,,a na dodatek zaczipowac grube dupska i do roboty po 12 godzin,jak wy robicie z ludzkosci swych niewolników,wtedy poczujecie na wlasnych smierdzacych wypasionych dupskach po któryc bedzie lal sie pot co to prawdziwe zycie ,,Niewolnika,,

  Wolny prawdziwy czlowiek Grzegorz

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930